Cesja umowy – istotne postanowienia najmu w zakresie praw i obowiązków stron

Cesja jest umową cywilnoprawną, która polega na przeniesieniu prawa do wierzytelności z cedenta na osobę trzecią zwaną cesjonariuszem. Jeśli nie stanowi ona inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa i obowiązki związane z wierzytelnością oraz ryzyko, jakie się z nią wiążą. Z cesją można się spotkać w przypadku najmu powierzchni biurowych. w jakich sytuacjach się ją stosuje?
 

Na czym polega cesja umowy najmu? 

 
Umowa cesji może przyznać najemcy biura prawo przeniesienia praw i obowiązków z nich wynikających na osobę trzecią. Jest to alternatywne rozwiązanie w porównaniu do prawa podnajmu, które wiąże się z ryzykiem wynikającym z zawarcia długoterminowej umowy. Cesja praw i obowiązków uwzględnia trzy strony – osobę zainteresowaną biurem do wynajęcia, obecnego najemcę oraz właściciela lokalu. Gdy takie porozumienie zostanie zatwierdzone, na nowego najemcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu danej powierzchni biurowej dokładnie w takiej samej formie, w jakiej były one ustalone z dotychczasowym najemcą. Przeniesienie praw  i obowiązków wymaga oczywiście zgody osoby wynajmującej biuro.
 

Zastosowanie cesji umowy najmu przestrzeni biurowych 

 
Najemca z różnych przyczyn może chcieć zrezygnować z najmu powierzchni biurowej, lecz nie jest to proste wtedy, gdy umowa nie dobiegła końca. Można wtedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron i podpisać ją z nową osobą zainteresowaną lokalem, o ile taka istnieje. Jednak trzeba przy tym rozliczyć poprzedniego najemcę i przekazać biuro. To właśnie w takich sytuacjach umowa cesji upraszcza całą procedurę. Stary i nowy najemca wszelkie sprawy powinni załatwić między sobą. W umowie musi znaleźć się przede wszystkim:
 

– sposób rozliczenia kaucji zabezpieczającej po zakończeniu najmu,

– oświadczenie o znajomości treści umowy najmu,

– informacja dotycząca wydania lokalu między starym i nowym najemcą,

– dane starego i nowego najemcy.

 
Wszelkie informacje, które nie znalazły się w umowie, za zgodą właściciela lokalu powinny być przekazane przez dotychczasowego najemcę. Umowę przeniesienia praw i obowiązków w przypadku najmu najczęściej sporządza się wtedy, gdy najemca chce zrezygnować z odpłatnego użytkowania biura i żeby nie ponosić konsekwencji związanych z zerwaniem umowy, znalazł na swoje miejsce nową zainteresowaną osobę.