Regulamin serwisu – Paleta Biur

§ 1 – Wstęp
W niniejszym Regulaminie określone są zasady oraz warunki korzystania z Serwisu internetowego
pod nazwą Paleta Biur, dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.paletabiur.pl.
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są między innymi:

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych), oraz przepisy prawa krajowego,
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
  880).

Definicje:

 • Usługodawca – CGI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, spółka
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123600, kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN,
  NIP: 954-23-62-454, REGON: 277467648.
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.paletabiur.pl, prowadzona i posiadana
  przez Usługodawcę.
 • Usługa – świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, bez
  konieczności obecności stron, przy użyciu sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym Użytkownik indywidualny, Partner, oraz
  inne osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające Konta w Serwisie.
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  zakładająca Konto w Serwisie w celu zamieszczenia ogłoszenia niezwiązanego z jej działalnością
  zawodową lub zarobkową.
 • Partner – przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz Właściciela Nieruchomości, takie jak sprzedaż,
  wynajem lub zamiana nieruchomości, w tym biuro nieruchomości oraz zarządca nieruchomości.
  Partnerem może być także przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży
  lub wynajmu Nieruchomości (np. deweloper, spółdzielnia), oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie pełnomocnictwa lub umowy
  podejmuje czynności na rzecz Właściciela Nieruchomości zmierzające do sprzedaży, wynajmu lub
  zamiany nieruchomości.
 • Nieruchomość – zgodnie z opisem w art. 46 Kodeksu Cywilnego, obejmuje nieruchomości
  budynkowe, spółdzielcze własnościowe prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu,
  wierzytelności oraz prawa wynikające z umów najmu/dzierżawy. “Nieruchomościami” będącymi we
  władaniu spółek prawa handlowego rozumie się wszelkie typy “Nieruchomości” opisane w tej
  definicji.
 • Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, posiadająca tytuł własności, użytkowania wieczystego lub inny tytuł
  pozwalający na korzystanie i rozporządzanie nieruchomością.
 • Rejestracja – proces podawania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym w celu utworzenia
  Konta.
 • Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie.
 • Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika indywidualnego lub Partnera o charakterze osobowym,
  przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług.
 • Pliki – pliki graficzne, wideo oraz inne formaty udostępniane przez Użytkownika indywidualnego lub
  Partnera w Serwisie.
 • Ogłoszenie – umieszczenie informacji o ofercie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości w Serwisie.
  Ogłoszenie obejmuje również informacje o inwestycji deweloperskiej, która stanowi kompleks grupy
  nieruchomości. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
  Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.), chyba że opis zawarty w ogłoszeniu
  stanowi inaczej.

§ 2 – Ogólne warunki korzystania z serwisu
Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez system teleinformatyczny. Do korzystania z niego
niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik lub Partner zobowiązani są zapoznać się z treścią
Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies oraz dokonać ich akceptacji. Usługodawca świadczy
Usługę poprzez umożliwienie publikacji ogłoszeń na stronie internetowej Serwisu. Zawartość Serwisu
jest własnością Usługodawcy i podlega ochronie prawnie.

§ 3 – Rejestracja
Użytkownik indywidualny lub Partner dokonuje bezpłatnej Rejestracji w celu korzystania z Serwisu.
Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się
na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik indywidualny i Partner podają w szczególności swoje
dane: login, hasło, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Użytkownicy indywidualni i Partnerzy
zobowiązani są do podania prawdziwych danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną
odpowiedzialność prawną. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy
indywidualni, Odbiorcy i Partnerzy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu. Po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego Użytkownik indywidualny lub Partner otrzymuje na podany adres poczty
elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta.

§ 4 – Konto
Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu jest możliwe tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali
poprawnej rejestracji. Użytkownik indywidualny i Partner logują się do swojego Konta używając
loginu oraz hasła. Hasło ma charakter poufny, dlatego zabrania się udostępniania go osobom trzecim.
W przypadku konieczności odzyskania hasła, procedura odbywa się na podstawie aktualnie
przypisanego do Konta adresu e-mail. Jednemu adresowi e-mail może być przypisane tylko jedno
Konto. Posiadacz Konta może w ramach swojego Konta:

 • Publikować ogłoszenia;
 • Edytować zamieszczone ogłoszenia;
 • Dodawać ogłoszenia do listy obserwowanych ogłoszeń;
 • Wstrzymywać publikację ogłoszenia;
 • Korzystać z opcji powiadamiania o nowych ogłoszeniach według wskazanych preferencji;
  Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści wulgarnych, o charakterze
  erotycznym, rasistowskich, prześladujących z powodów etnicznych, kulturowych lub religijnych,
  promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym
  prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
  Korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz przeprowadzania sondaży
  publicznych jest niedozwolone. Usunięcie Konta przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera
  skutkuje bezpowrotną utratą danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.

§ 5 – Ogólna procedura zamieszczania ogłoszeń
Serwis umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Publikacja
kilku ogłoszeń dotyczących jednej nieruchomości jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą
one różnych transakcji, jak wymienione w ust. 1 powyżej. Wszystkie dane wprowadzone w
formularzu dodawania ogłoszenia muszą być prawdziwe i aktualne. Niedozwolone są działania
polegające na manipulacji niektórymi danymi dotyczącymi nieruchomości, zwłaszcza w celu
wielokrotnej publikacji ogłoszenia. W przypadku podejrzenia przez Usługodawcę o naruszenie
postanowień ust. 4 powyżej, zastrzega sobie prawo do kontaktu z publikującym ogłoszenie w celu
weryfikacji jego prawdziwości. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego
Regulaminu, Usługodawca ma prawo w szczególności:

 • Wstrzymać publikację ogłoszenia,
 • Zablokować ogłoszenie,
 • Zablokować konto,
 • Usunąć konto.
  Ogłoszenia mogą posiadać następujące statusy:
 • Ogłoszenie Aktywne – znajdujące się w trakcie publikacji;
 • Ogłoszenie Nieaktywne – znajdujące się w stanie wstrzymania publikacji, dokonanego przez
  Usługodawcę, Użytkownika indywidualnego lub Partnera;
 • Ogłoszenie Zablokowane – znajdujące się w stanie uniemożliwiającym dalszą publikację;
 • Ogłoszenie Usunięte – niewidoczne w panelu Użytkownika indywidualnego lub Partnera.
  Ogłoszenia w Serwisie mogą być opublikowane wyłącznie przez Użytkowników indywidualnych,
  Partnerów lub Usługodawcę.

§ 6 – Zasady publikacji ogłoszeń przez Użytkowników indywidualnych
Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie przez Użytkowników indywidualnych jest bezpłatne. Usługodawca
nie ma możliwości edycji ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników indywidualnych, dlatego też
nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę oraz aktualność publikowanych ogłoszeń. Jeżeli sposób
korzystania z konta przez Użytkownika indywidualnego, zwłaszcza ze względu na częstotliwość
dodawanych ogłoszeń, jak również ich ilość i zorganizowany charakter, będzie wskazywał, iż można
go uznać za Partnera w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do
blokady Konta oraz ewentualnego kontaktu w celu weryfikacji i ustalenia statusu podmiotu
publikującego ogłoszenie. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości niemieszkalnych zbywanych wraz z
zawartymi umowami najmu mogą być publikowane wyłącznie w dziale oferty-inwestycyjne na
podstawie odrębnej umowy.

7 – Zasady współpracy z Partnerami
Partnerzy mogą umieszczać ogłoszenia bezpłatnie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
treść, formę oraz aktualność publikowanych ogłoszeń, jeżeli nie brał udziału w ich tworzeniu lub
edycji na podstawie odrębnej umowy zawartej z Partnerem. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości
niemieszkalnych zbywanych wraz z zawartymi umowami najmu mogą być publikowane wyłącznie w
dziale oferty-inwestycyjne na podstawie odrębnej umowy.

§ 8 – Niedozwolone działania
Użytkownik indywidualny i Partner zobowiązują się korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez
Usługodawcę. Ponadto zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań, których skutkiem byłaby
destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z niego innym Użytkownikom.
Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:

 • Przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub nielegalnych wiadomości za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu.
 • Publikacji w Serwisie treści wulgarnych, rasistowskich, prześladowczych z powodów etnicznych,
  narodowościowych lub religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym,
  naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących
  naruszenie innych dóbr prawnie chronionych.
 • Publikacji w Serwisie fotografii innej nieruchomości niż ta, której ogłoszenie dotyczy.
 • Publikacji w Serwisie innych fotografii niezwiązanych bezpośrednio z ogłaszaną nieruchomością.
 • Zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków do innych stron internetowych.
 • Zamieszczania w ramach dodawanych zdjęć znaków wodnych, napisów, tekstów, nazw firm, nazw
  agencji nieruchomości, nazw deweloperów, numerów telefonów lub adresów.
 • Publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • Publikacji w Serwisie plików naruszających prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie.
 • Wykorzystywania Serwisu do zachęcania Użytkowników do korzystania z produktów lub usług
  innych podmiotów bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 • Publikacji ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości pod kilkoma różnymi adresami.
 • Publikacji ogłoszeń ulokowanych poza granicami Polski.
 • Publikacji ogłoszeń wprowadzających w błąd, zwłaszcza co do ceny, lokalizacji lub powierzchni
  nieruchomości.
 • Publikacji ogłoszeń dotyczących usług niezwiązanych z działalnością Usługodawcy i charakterem
  serwisu.
 • Publikacji ogłoszeń wielokrotnie, również poprzez częste dodawanie, usuwanie i ponowne
  publikowanie ogłoszeń dotyczących identycznej nieruchomości.
 • Publikacji ogłoszeń nieaktualnych.
  W przypadku korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
  obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje, Usługodawca zastrzega
  sobie prawo do usunięcia Konta lub czasowego jego zablokowania.
  Użytkownik indywidualny lub Partner zostaną powiadomieni o usunięciu Konta lub jego
  zablokowaniu na adres e-mail lub numer telefonu podany przy rejestracji.
  Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z trybem określonym w § 11
  niniejszego Regulaminu.

§ 9 – Odpowiedzialność
Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
Użytkownik, Użytkownik indywidualny i Partner przyjmują do wiadomości, że ze względu na
konfigurację techniczną sprzętu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla nich niedostępne.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej
porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia
zawartości Serwisu, o czym zamieści informację na stronie Serwisu.
Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego
całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych
zamieszczanych przez Użytkowników indywidualnych. Usługodawca nie ponosi również
odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez
Partnerów, jeśli nie uczestniczył w ich wprowadzaniu lub edycji na podstawie postanowień wcześniej
podpisanej umowy współpracy.

Treść artykułów i analiz umieszczanych na stronie głównej Serwisu stanowi tylko i wyłącznie
subiektywną opinię autorów i jest wyrazem ich osobistych poglądów. Nie stanowi to wiążących
wytycznych dla odbiorców ani rekomendacji w rozumieniu przepisów dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
podejmowane na podstawie treści artykułów, ani za szkody wynikłe z działań podejmowanych na ich
podstawie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do innych
celów niż wskazane w Regulaminie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników indywidualnych i
Partnerów dokonane przez innych posiadaczy kont lub osoby trzecie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu, w tym
także między Użytkownikami indywidualnymi oraz Partnerami.

§ 10 – Prawa własności intelektualnej
Zamieszczenie przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie Plików lub Danych jest
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez nich Dane/Pliki zostają
umieszczone w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym posiadając autorskie
prawa majątkowe do tych Plików oraz że ich rozpowszechnianie nie narusza praw osób trzecich.
Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów, Użytkownik indywidualny oraz Partner
udzielają Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie,
zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych dotyczących ogłoszeń nawet po
usunięciu Konta, szczególnie w celach statystycznych prowadzonego Serwisu.
Użytkownik indywidualny i Partner mają prawo edytować zamieszczone przez siebie Dane/Pliki
poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie.
Usługodawcy nie przysługuje prawo edycji zamieszczanych Danych, Plików, Danych osobowych i
ogłoszeń w Serwisie, chyba że odrębna umowa zawarta między Usługodawcą i Partnerem stanowi
inaczej.
Dodatkowo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich materiałów
umieszczonych w ogłoszeniu do kampanii zewnętrznych, które mają na celu promowanie ogłoszenia
w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych.

§ 11 – Postępowanie reklamacyjne
Użytkownicy indywidualni i Partnerzy mogą zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania
Serwisu poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Usługodawcy: biuro@cgi.com.pl.
Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 30 dni od ich otrzymania, pod
warunkiem, że zgłoszenie jest jasne i przejrzyste.

W przypadku niejasności lub konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca
poprosi o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni.
Jeśli wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia pozostanie bez odpowiedzi, reklamacja zostanie
pozostawiona bez rozpatrzenia.
O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik indywidualny lub Partner zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§ 12 – Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów jest CGI Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000123600, kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN, NIP: 954-23-62-454, REGON:
277467648.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz
przepisami prawa krajowego.
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników indywidualnych oraz Partnerów na
potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO.
Dane osobowe Użytkowników indywidualnych i Partnerów mogą być przetwarzane również na
podstawie uprzednio wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z
uzasadnionymi interesami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w ramach
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Administrator danych stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych, w
szczególności środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w tym zabezpiecza dane
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy
uszkodzeniem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia
publikację ogłoszeń.
Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników związany jest z celem ich przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi
przechowywanie danych, lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia
których konieczne jest dysponowanie danymi, a także do momentu wycofania zgody, jeżeli zgoda
była podstawą przetwarzania danych.
Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez
przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora
danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą
być również udostępnione ogłoszeniodawcom. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane
do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowej.
Nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie prowadzone
profilowanie danych osobowych Użytkowników.
Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną. Użytkownik indywidualny lub Partner może
poprawić lub usunąć swoje dane osobowe poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta
w Serwisie.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-
mail: biuro@cgi.com.pl.

§ 13 – Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem
Serwisu w wersji umożliwiającej jego pobranie, odtworzenie i zachowanie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy wymaga
tego zmiana przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy oraz
Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o nich
na stronie pod adresem www.paletabiur.pl wraz z wykazem zmian oraz datami ich wprowadzenia.
Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich publikacji, chyba że z
powszechnie obowiązujących przepisów wynika konieczność stosowania ich od daty ich wejścia w
życie lub od daty pełnego ich stosowania.
W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik indywidualny lub Partner mają
prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne
usunięcie Konta.
W przypadku odmiennej regulacji, ustalonej w pisemnej umowie o współpracy zawartej z
Usługodawcą, dotyczącej sytuacji opisanej w ust. 3 powyżej, obowiązują postanowienia tej umowy.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły do ich
rozwiązania drogą porozumienia w pierwszej kolejności. W przypadku niemożności osiągnięcia
porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Kodeksu
postępowania cywilnego.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.